Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/us1243/public_html/apokalipsa/inc/inc_database.php on line 102
Apokalipsa odszyfrowana
> Strona główna
Highlight Highlight
Newsy
Brak elementów
Apokalipsa wskazuje datę czasów ostatecznych
 W proroctwach okres przed zagładą jest podzielony na dwie kategorie; „Czasy ostateczne” „Dni ostatnie”

 

Czasy ostateczne; obejmują okres, który w stosunku do życia człowieka powinien odpowiadać, czasowi jednego pokolenia. Jest to okres długości od dwudziestu pięciu do trzydziestu lat.

  

Dni ostatnie; jak sama nazwa wskazuje nie mogą obejmować czasu dłuższego niż kilka dni. W tych dniach wystąpią, zapowiadane kataklizmy i globalne zmiany.

 

   Dzień ostatni; występuje również takie określenie wydarzeń czasów końca. Można w treści różnych proroctw, spotkać się z określeniem, które w szczególny sposób ukazuje dzień ostatni. Ten dzień, jest opisywany jako dzień chwały Pana, lub jako dzień Boga. Taki opis dnia, w który ma nastąpić zagłada w drastyczny sposób odnosi się do samego charakteru Boga i boskich działań. Jak przyjąć zapowiedź takiego wydarzenia o charakterze zagłady i kary w odniesieniu do informacji, która wskazuje ten dzień jako dzień Boga.

 

[ Czytaj Dalej ]

 

Apokalipsa odszyfrowana rozdzial 1, werset 1
 
 Apokalipsa odszyfrowana.

B.G.
I rozdział 1 werset
       „Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają; a on je oznajmił i posłał przez Anioła swojego słudze swemu Janowi,”


       W treści tego wersetu jest przedstawionych pięć postaci i cztery plany działania. Do pełnego wyjaśnienia wszystkich słów w zakresie zgodnym z wolą Boga, należy opisać charakter i działanie postaci, jak również zobrazować plan ich działania.

Kod Apokalipsy cz. II
   Zaszyfrowana treść Objawienia Św. Jana otwiera przed nami informacje, które Bóg chciał przekazać w ukrytej formie. Zgodnie z Jego wolą, spisany przez Św. Jana z Patmos tekst, jest zbiorem słów, które w tekście otwartym znaczą, co innego niż w ukrytej treści. Charakter wymowy zarówno tekstu otwartego jak i zaszyfrowanej treści jest zgodny z wolą Boga. Ta różnica w wymowie, zarówno treści ukrytych jak i tekstu otwartego, musi być w jakiś sposób spójna z zamiarami Boga. 


Kod Apokalipsy cz. I
  Dzieło pod nazwą Apokalipsa św. Jana, napisane jest w formie zakodowanej. Bez klucza i umiejętności właściwego zastosowania tego klucza, prawidłowe odczytanie zakodowanej treści jest nie możliwe. Pismo to jest dziełem przygotowanym przez bardzo wysoko rozwiniętą cywilizację. Jest ono materialnym dowodem na istnienie inteligentnej formy życia poza ziemią.


The Apocalypse the number of the beast indicates the number of a man
   “Who has reason, let him reckon the number of the beast; as there is the number of a man”

 

The Apocalypse the number of the beast indicates the number of a man

 

 

The Apocalypse of St. John  B.G.

 

XIII-18. “Here is wisdom. Who has reason, let him reckon the number of the beast;           

as there is the  number of a man. And this is its number, six hundred sixty and six.”

 

 

The quintessence of the verse.

This verse is exceptional from a few reasons, first of all it is the most known from all verses of the Apocalypse of St. John, secondly it is translated as badly as it is known, thirdly it is a verse that indicates in an unequivocal way the search for the number connected with a man and fourthly  nowhere in its content there are any indications that will define it as the verse that is speaking about the beast.

[ Read More ]

Apokalipsa liczba bestii wskazuje liczbę człowieka.
Apokalipsa Św. Jana B.G.
XIII-18. „Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę onej bestyi; albowiem jest liczba człowieka. A ta jest liczba jej, sześć set sześćdziesiąt i sześć.”

Kwintesencja wersetu.
Werset ten, jest wyjątkowy z kilku względów, po pierwsze jest on najbardziej znanym z wszystkich wersetów Apokalipsy Św. Jana, po drugie, jest równie źle tłumaczony, jak jest znany, po trzecie jest wersetem jednoznacznie wskazującym na poszukiwanie liczby związanej z człowiekiem i po czwarte nigdzie w jego treści nie ma wskazań na określanie go, jako wersetu mówiącego o bestii.

The Code of the Apocalypse part II
 The coded contents of the Revelation of St. John open before us the information that God wanted to pass in the hidden form. According to His will the text recorded  by St. John of Patmos is  a set of words which have a different meaning in the open text than in the hidden contents. The character of the meaning of the open text as well as of the ciphered contents is in agreement with the will of God. This difference in meaning of the hidden contents as well as of the open text must be somehow consistent with the intentions of God.

Read More ]
The Code of the Apocalypse part I
The work under the name of the Apocalypse of St. John is written in the coded form. Without the key and the possibility to use this key in a proper way the correct reading of the coded contents is impossible. This writing is the work prepared by a highly developed civilisation. It is a material proof for the existence of the intelligent form of life outside of earth.

Nowe Strony
Online
US 54.147.x.x
Language