> Strona gwna
Highlight Highlight
Newsy
Brak elementw
Apokalipsa wskazuje datê czasów ostatecznych
 W proroctwach okres przed zag³ad± jest podzielony na dwie kategorie; „Czasy ostateczne” „Dni ostatnie”

 

Czasy ostateczne; obejmuj± okres, który w stosunku do ¿ycia cz³owieka powinien odpowiadaæ, czasowi jednego pokolenia. Jest to okres d³ugo¶ci od dwudziestu piêciu do trzydziestu lat.

  

Dni ostatnie; jak sama nazwa wskazuje nie mog± obejmowaæ czasu d³u¿szego ni¿ kilka dni. W tych dniach wyst±pi±, zapowiadane kataklizmy i globalne zmiany.

 

   Dzieñ ostatni; wystêpuje równie¿ takie okre¶lenie wydarzeñ czasów koñca. Mo¿na w tre¶ci ró¿nych proroctw, spotkaæ siê z okre¶leniem, które w szczególny sposób ukazuje dzieñ ostatni. Ten dzieñ, jest opisywany jako dzieñ chwa³y Pana, lub jako dzieñ Boga. Taki opis dnia, w który ma nast±piæ zag³ada w drastyczny sposób odnosi siê do samego charakteru Boga i boskich dzia³añ. Jak przyj±æ zapowied¼ takiego wydarzenia o charakterze zag³ady i kary w odniesieniu do informacji, która wskazuje ten dzieñ jako dzieñ Boga.

 

[ Czytaj Dalej ]

 

Apokalipsa odszyfrowana rozdzial 1, werset 1
 
 Apokalipsa odszyfrowana.

B.G.
I rozdzia³ 1 werset
       „Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu da³ Bóg, aby okaza³ s³ugom swoim rzeczy, które siê w rychle dziaæ maj±; a on je oznajmi³ i pos³a³ przez Anio³a swojego s³udze swemu Janowi,”


       W tre¶ci tego wersetu jest przedstawionych piêæ postaci i cztery plany dzia³ania. Do pe³nego wyja¶nienia wszystkich s³ów w zakresie zgodnym z wol± Boga, nale¿y opisaæ charakter i dzia³anie postaci, jak równie¿ zobrazowaæ plan ich dzia³ania.

Kod Apokalipsy cz. II
   Zaszyfrowana tre¶æ Objawienia ¦w. Jana otwiera przed nami informacje, które Bóg chcia³ przekazaæ w ukrytej formie. Zgodnie z Jego wol±, spisany przez ¦w. Jana z Patmos tekst, jest zbiorem s³ów, które w tek¶cie otwartym znacz±, co innego ni¿ w ukrytej tre¶ci. Charakter wymowy zarówno tekstu otwartego jak i zaszyfrowanej tre¶ci jest zgodny z wol± Boga. Ta ró¿nica w wymowie, zarówno tre¶ci ukrytych jak i tekstu otwartego, musi byæ w jaki¶ sposób spójna z zamiarami Boga. 


Kod Apokalipsy cz. I
  Dzie³o pod nazw± Apokalipsa ¶w. Jana, napisane jest w formie zakodowanej. Bez klucza i umiejêtno¶ci w³a¶ciwego zastosowania tego klucza, prawid³owe odczytanie zakodowanej tre¶ci jest nie mo¿liwe. Pismo to jest dzie³em przygotowanym przez bardzo wysoko rozwiniêt± cywilizacjê. Jest ono materialnym dowodem na istnienie inteligentnej formy ¿ycia poza ziemi±.


The Apocalypse the number of the beast indicates the number of a man
   “Who has reason, let him reckon the number of the beast; as there is the number of a man”

 

The Apocalypse the number of the beast indicates the number of a man

 

 

The Apocalypse of St. John  B.G.

 

XIII-18. “Here is wisdom. Who has reason, let him reckon the number of the beast;           

as there is the  number of a man. And this is its number, six hundred sixty and six.”

 

 

The quintessence of the verse.

This verse is exceptional from a few reasons, first of all it is the most known from all verses of the Apocalypse of St. John, secondly it is translated as badly as it is known, thirdly it is a verse that indicates in an unequivocal way the search for the number connected with a man and fourthly  nowhere in its content there are any indications that will define it as the verse that is speaking about the beast.

[ Read More ]

Apokalipsa liczba bestii wskazuje liczbê cz³owieka.
Apokalipsa ¦w. Jana B.G.
XIII-18. „Tu jest m±dro¶æ. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbê onej bestyi; albowiem jest liczba cz³owieka. A ta jest liczba jej, sze¶æ set sze¶ædziesi±t i sze¶æ.”

Kwintesencja wersetu.
Werset ten, jest wyj±tkowy z kilku wzglêdów, po pierwsze jest on najbardziej znanym z wszystkich wersetów Apokalipsy ¦w. Jana, po drugie, jest równie ¼le t³umaczony, jak jest znany, po trzecie jest wersetem jednoznacznie wskazuj±cym na poszukiwanie liczby zwi±zanej z cz³owiekiem i po czwarte nigdzie w jego tre¶ci nie ma wskazañ na okre¶lanie go, jako wersetu mówi±cego o bestii.

The Code of the Apocalypse part II
 The coded contents of the Revelation of St. John open before us the information that God wanted to pass in the hidden form. According to His will the text recorded  by St. John of Patmos is  a set of words which have a different meaning in the open text than in the hidden contents. The character of the meaning of the open text as well as of the ciphered contents is in agreement with the will of God. This difference in meaning of the hidden contents as well as of the open text must be somehow consistent with the intentions of God.

Read More ]
The Code of the Apocalypse part I
The work under the name of the Apocalypse of St. John is written in the coded form. Without the key and the possibility to use this key in a proper way the correct reading of the coded contents is impossible. This writing is the work prepared by a highly developed civilisation. It is a material proof for the existence of the intelligent form of life outside of earth.

Nowe Strony
Online
US 44.192.x.x
Language